Quyết định bổ nhiệm số 23/QĐBN-TPH ngày 17 tháng 09 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự