Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận