QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT SỐ 590/QĐ - UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận