Quyết định miễn nhiệm số 02/2021/QĐMN-TPH Phan thiết, ngày 21 tháng 01 năm 2021