Quyết định miễn nhiệm số 05/2021/QĐMN-TPH Phan thiết, ngày 04 tháng 06 năm 2021