QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SỐ 1909/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận