Thông báo số 04/TB-TPH TP. Phan Thiết, ngày 30 tháng 01 năm 2019, của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải