Thông báo số 08/2021/TB-TPH - Bình Thuận, ngày 10 tháng 03 năm 2021