Thông báo số 12/2020/TB-TPH. Phan Thiết, ngày 11 tháng 03 năm 2020