Thông báo số 14/2020/TB-TPH. Phan Thiết, ngày 20 tháng 03 năm 2020