Thông báo số 26/TB-TPH ngày 30 tháng 08 năm 2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải