Thông báo số 37/TB-TPH TP. Phan Thiết, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải