Thông báo số 42/TB-UBND. Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2020