Thông báo số 45/2020/TB-TPH Phan thiết, ngày 26 tháng 11 năm 2020