Thông báo số 9b/TB-TPH ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải