Thông báo về tình hình triển khai dự án, cũng như các khó khăn trong việc triển khai dự án Hamubay