[THÔNG BÁO] Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19