TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HAMUBAY 15-06-2019

Thi công tuyến kè

 

Tiến độ san lấp