TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HAMUBAY 31-05-2019

THI CÔNG TUYẾN KÈ
TIẾN ĐỘ SAN LẤP
THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN
HẠ TẦNG KHU VỰC VEN BIỂN