TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HAMUBAY NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018

Trạm trộn bê tông
Thi công hệ thống thoát nước