TRUYỀN THÔNG QUỐC HỘI PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRƯỜNG PHÚC HẢI