Ủy nhiệm chi nộp ký quỹ theo Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (lần 1) ngày 06 tháng 02 năm 2018