Văn bản Thủ tục đất đai số 1807/CCQLĐĐ-QHKH ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận