Tập đoàn Trường Phúc Hải tuyển dụng nhân sự vị trí Kỹ sư dự toán